hedefimiz...

Doğaya ve insana saygılı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ile 21. Yüzyıl Enerji Dönüşümü ve Karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlamayı ve fosil yakıt kullanımını, sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltacak hidrojen enerjisi ve yakıt hücresi teknolojilerinin yaygın bir şekilde ticarileştirilmesini sağlayarak, daha çeşitli ve verimli bir enerji altyapısına küresel boyutta katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

tecrübemiz...

TEKSİS, kurucularının 2000’li yılların başından beri Hidrojen Enerjisi Teknolojileri alanında sürdürdüğü akademik çalışmalar ve ticari faaliyetlerin kazanımları üzerine inşa edilerek 2007 yılında kurulmuştur.

İlk aşamada Yakıt Hücrelerinin geliştirilmesi ve ticarileşmesi üzerine yoğun faaliyetler sürdürerek başarılı pek çok proje tamamlamıştır. Tamamlanan projelerde elde edilen bilgi ve tecrübe bir sonraki projeye taşınarak daha yüksek katma değerli ürün ve sistemler geliştirilebilmiştir. Buna paralel olarak kadro, araştırma ve üretim altyapısı, iş birliği yapılan ulusal ve uluslararası üniversite, proje ortağı, altyüklenici ve tedarikçi sayısı da artmıştır. Bu sebeple ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürülen çalışmalar artan gereksinimleri karşılamak için Yaşamkent Araştırma, Test ve Üretim Teknoloji Binasına genişletilmiştir.

Yeni ürünler için ARGE faaliyetleri sürdürülürken bir yandan mevcut ürünlerin uygulama sahalarından elde edilen tecrübe ile ürünlerin iyileştirilmesi ve nihai ürünün piyasaya arz edilmesi süreci ikinci aşamada başlatılmıştır. Bu aşamada ihtiyaç sahibi ve kullanıcılar ile görüşülerek mevcut gereksinimler tanımlanmış ve yeni ürün geliştirme hedefleri belirlenmiştir. Aynı zamanda pek çok entegrasyon projesinde Hidrojen Enerjisi değer zincirinde yer alan diğer teknolojiler ve ürünler ile çalışılarak engin tecrübe edinilmiştir.

2015 yılında Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücrelerinin sağladığı stratejik avantajları Savunma Sanayi ve Uzay Uygulamalarında kullanmak üzere askeri ve uzay standartlarında ürün geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizin bu alanda dünyada söz sahibi olan üreticileri ile farklı platformlarda kullanılmak üzere isterler belirlenmiş, kavramsal tasarımlar ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş, “proof of concept” gösterim üretim ve test faaliyetleri sonrasında seri üretime baz olacak prototiplerin üretimine geçilmiştir.  

Bu başarılar ile teknolojinin değer zincirinde yer alan halkaların tamamında özellikle kritik öneme sahip ve millileştirilmesi gereken ürünlerin geliştirilmesi için ARGE çalışmaları kapsamı genişletmiştir. Özellikle Yeşil Hidrojen Üretimi, Depolanması, Dönüştürülmesi ve Taşınması için gerekli gereksinimler belirlenmiş, mevcut teknolojiler araştırılmış ve raporlanmıştır. Yeşil Hidrojen Üretiminin olmazsa olmazı Elektrolizör için geliştirilme projesi ve paralelinde mevcut teknoloji ile sistem entegrasyonu süreci ülkemizin büyük holdingine ait enerji tesisinde başlatılmıştır.

Tüm faaliyetler kapsamında edinilen bilgi, birikim ve tecrübe ulusal hidrojen yol haritası oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak üzere ilgili kamu kurumları ile gönüllülük ilkesi ile paylaşılmıştır.  Son yıllarda sektörde faaliyet göstermeye ilgi duyan tüm paydaşlara tasarım, analiz, test, değerlendirme, üretim ve entegrasyon başlıklarında mühendislik hizmeti ve teknolojik danışmanlık verilmeye başlanmıştır.

planlarımız...

Sektörde lokomotif olma özelliğinin verdiği sorumluluk ile geliştirme çalışmalarımıza bir yandan devam ederken bir yandan büyük uygulama ve entegrasyon projelerinde ortaklıklar kurarak bilgi ve tecrübemizi tabana yaymaya çalışacağız. Yeşil Hidrojen Üretimi, Depolanması ve Dağıtımı için belirlediğimiz çalışma başlıklarında Üniversite ve KOBİ’ler ile daha fazla iş birliği kurarak daha rekabetçi ürünlerin geliştirilmesini sağlayacağız. Yetişmiş uzman elemanların sayısını artırmak adına gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizin sayısını artıracağız. “Beraber Çalış, Beraber Kazan” ilkesi ile Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin ülkemizde DOĞRU ve PLANLI şekilde yaygınlaşması için tüm desteğimizi vereceğiz.